Ana Sayfa Samsun Haberleri 10 Ocak 2020 700 Görüntüleme

TMMOB’dan City Mall AVM hakkında suç duyurusu!

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Samsun Şubesi, Atakum ilçesinde bugün açılışı gerçekleştirilecek City Mall AVM ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Memişoğlu, açılışın hukuka aykırı olduğunu söyledi.
TMMOB’dan City Mall AVM hakkında suç duyurusu!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Samsun Şubesi, Atakum ilçesinde bugün açılacak olan City Mall AVM ile ilgili suç duyurusunda bulundu.


Samsun’un Atakum ilçesinde bugün görkemli bir törenle hizmete açılacak City Mall AVM hakkında, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Samsun İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri ve Mimarlar Odası Samsun Şubesi Başkanı İshak Memişoğlu’ndan açıklama geldi. Alışveriş merkezinin hukuka uygun olmadığını savunan Başkan Memişoğlu, “Tüm kamu görevlilerinin, Samsun Valiliğinin, Büyükşehir Belediyesinin, Atakum Belediyesinin bu hukuksuzluğa dur demesi gerekir. Buradan suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.

Başkan İshak Memişoğlu’nun açıklamasını tamamıyla yayınlıyoruz;

TMMOB Samsun Mimarlar Odası olarak yaşadığımız şehirde son dönemde gerek hukuki, gerekse idari süreç ile gündemde olan Cıty Mall AVM ile ilgili olarak kamu oyunu bilgilendirme zorunluluğu hasıl olmuştur;

-Atakum ilçesi, Atakum mahallesi, 8425 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (eski), 9 (yeni)  sayılı parselde yer alan kültürel tesis alanıdır.

-Vahap Çelik tarafından kısım kısım satın alanın parseller kültürel tesis alanı olmasına rağmen Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21/11/2016 tarih 21/480 sayılı kararı (Revizyon İmar Planı Yapılmıştır) ile ticaret alanına dönüştürülmüştür.

-Akabinde gerekli 1/1000 İmar Plan Revizyonu Atakum Belediye Başkanlığınca yapılmıştır.

– Bu yer için inşaatın başlayabilmesi adına Atakum Belediyesi tarafından İŞ MERKEZİ ruhsatı verilerek, son 3 yıldır herkesçe bilinen ve maruf olan AVM inşaatına göz yumulmuştur.

-Bu üç sürece ilişkin olarak yargıya baş vurulmuştur.

-Kültürel tesisi alanı olan yere AVM yapılması için yapılan planlamalarda bu yere karşılık eş değer gösterilen kültürel tesis alanı (ki Mahkemede kararında bu husus yanlış olsa da kabul etmiştir) Yeşilyurt AVM nin yanında bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu Sanat Merkezinin bulunduğu alandır. Fakat söz konusu alan Bölge Parkı olmasına rağmen yapılan plan değişikliği ile kültürel tesis alanı dönüştürülmüştür. Bu hususta dava açılmış ve yapılan bu değişiklik iptal edilmiştir. Dolayısıyla CITY MALL AVM’nin yeri karşılığında aynı bölgede eşdeğer bir kültürel tesis alanı ayrılmamıştır. (Samsun 2. İdare Mahkemesi 2017/793 E -2017/1085 K sayılı karar)

Söz konusu AVM’nin trafik yoğunluğu getireceği de herkes tarafından bilinmektedir. Şöyle ki söz konusu parsele yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunan ve aynı Alparslan Bulvarına cephe olan Türkiş eğitim yeri olarak geçen 8430 ada, 1 nolu parselde yapılan plan değişikliğinde (eğitim merkezi kullanımı, turizim-ticaret-sağlık kullanımına dönüştürülmesi) yapılan yargılama neticesinde ve alınan bilirkişi raporları sonucunda bölgeye aşırı yoğunluk getireceği ve kamu yararı taşımadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir. (Samsun 1. İdare Mahkemesi 2018/1150 E-2019/244 K sayılı, 01/03/2019 tarihli karar)

Yapılan AVM’nin ciddi yoğunluk getireceği hatta trafiğin çekilmez hal alacağı aşikardır.

  Bilindiği üzere yazılı ve görsel basında Atakum CİTYMALL AVM’nin 10.01.2020 tarihinde AÇILACAĞI İLANLARI yer almaktadır.

            TC bir hukuk devletidir. Hukuk Devletinde görevli ve yetkili Belediye tarafından verilmiş bir YAPI RUHSAT olmadan hiçbir YAPI (bina) YAPILAMAZ ve YAPI KULLANMA İZNİ bulunmayan hiçbir YAPI KULLANIMA AÇILAMAZ. 

—    16.12.2019 tarihli Basın Açıklamamızda;   

Atakum 8425 ada, 9 parsel süzerinde inşa edilen CİTYMALL AVM’ye Atakum Belediyesi tarafından verilen 20.07.2018 tarih ve 683 sayılı yapı ruhsatının YÜRÜTMESİ Samsun 2.İdare Mahkemesi tarafından DURDURULDUĞUNU, Atakum Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin bu YD kararına itirazlarının, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2.İdari Dava Dairesi tarafından “ÇED Gerekli Değildir Kararı” alınmadan AVM yapı ruhsatı verilemeyeceği koşulu da eklenerek RET edildiğini,

Samsun 2.İdare Mahkemesinin YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ve Samsun Bölge İdare Mahkemesinin Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesinin YD İTİRAZ RET kararına dayanak yapılan 29.08.2019 tarihinde idare mahkemesi kayıtlarına giren bilirkişi raporunda belirtiği şekilde kaçak yapılan AVM binasında ‘… imar yönetmeliğinde hükme bağlayan %60 Taks oranının %2 oranında aşıldığı …” gibi,  inşaatta  mevcut onaylı mimari projesine aykırı ve yapı ruhsatı verilmesine engel birçok imalat mevcut olup, bunlar Atakum Belediyesi tarafından da tesbit ve tutanaklara bağlandığını, Atakum İlçesinin  yaşamında telafisi mümkün olmayan birçok olumsuzluk yaratacak bu kaçak yapının derhal durdurulması, AVM olarak faaliyete geçmesinin engellenmesi gerekmektedir. Bu yapının sayılan bunca olumsuzluklara rağmen hayata geçirilmesi için çaba harcayacak Yerel Yöneticiler  ve işlem yapacak yerel yönetimler,  kentin yaşamında ve geleceğinde doğuracağı olumsuzluklardan sorumlu olacağını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı   (İl Müdürlüğü) ve/veya Samsun Valiliği tarafından Samsun BİM 2.İDD’nin YD İTİRAZ kararının Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği yönünden hassasiyetle uygulanacağını , Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 6. maddesinin 3.fıkrası ve 19.maddesinin 1.fıkrasının a bendi gereğince kaçak CİTYMALL AVM inşaatının / yapısının ivedilikle ve tamamen mühürlenerek durdurulacağını, içeride / dışarıda, hiçbir mahalde faaliyete devama müsaade olunmayacağını ve Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde mevzuata ve içtihatlara uygun davranılacağını , Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsun BİM 2.İDD’nin YD İTİRAZ kararının  uygulanacağını ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine tabi CİTYMALL AVM kaçak bina  projesi  için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projeyle ilgili onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyeceğini, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilirken Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik  hükümlerine riayet edileceğini düşündüğümüzü kamuoyuna açıklamış ve olayın, YD ve YD İTİRAZ kararının uygulanması  ve yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağımızı saygı ile duyurmuştuk.

16.12.2019 tarihli basın açıklamamızdan sonraki gelişmeleri Kamuoyuna açıklamayı bir görev biliyoruz:   

Samsun Valiği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kaçak CİTYMALL AVM yapısını, yasanın emredici hükmüne rağmen mühürlememiş ve görevini kötüye kullanmıştır.

Samsun Valiği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 8425 ada, 9 nolu parselde kayıtlı 7.087,68 m2 lik taşınmaz üzerinde yapılan “Alışveriş Merkezi” projesi için 31.12.2019 tarih ve E-2019227 karar numaralı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verildiği http://eced.csb.gov.tr/ced/jsp/ek1/28410 internet sitesinden duyurulmuştur.

“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilirken en önemli unsurlardan birisi de trafik yoğunluğudur.

“Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 7. maddesinde; “…i) Planlama süreci; araştırmaların yapılması, sorunların ortaya konulması, veri ve bilgi toplama ile ilgili analiz aşaması; bilgilerin bir araya getirilmesi, birleştirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili sentez aşaması ve plan kararlarının oluşturulması aşamalarından oluşur. (…)” hükmü yer almakta olup aynı Yönetmeliğin 8. maddesinde; plan sürecinde kamu kurum ve kuruluşları veya plan müelliflerince planın türüne ve kademesine göre bu Yönetmelikte genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veri, görüş ve öneriler elde edilerek gerekli analiz, etüt, araştırma ve çalışmalar yapılacağı, Planlama alanı ve yakın çevresi ile alanın bölge veya kent bütünü içindeki konumunu belirlemek üzere; eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla birlikte, bilimsel tekniklere dayalı, ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar ile sorunlar ve potansiyel analizi yapılacağı, bu çalışmaların araştırma raporunda yer alacağı açıklanmış 9. maddesinde de; … Plan raporunda, planın türü, ölçeği, kapsamı ve özelliğine göre; vizyon, amaç, hedefler ve stratejiler belirlenerek, koruma-kullanma esasları, alan kullanım kararları, yoğunluk ve yapılaşmaya ilişkin konularda planlama esasları ve uygulama ilkeleri, eylem planları, açık ve yeşil alan sistemi, ulaşım, erişilebilirlik ve mekânın etkin kullanılması, gerektiğinde koruma, sağlıklaştırma ve yenileme program, alan ve projelerinin etaplama esasları, alan kullanım dağılımı tablosu gibi hususlarda açıklamalara yer verilir…” kuralına yer verilmiştir.

          8425 adada yer alan kültürel tesis alanının “ticaret alanı” olarak düzenlenirken, Atakum ilçesinin en yoğun hareketliliğinin bulunduğu alanda olması nedeniyle, getirilen kullanım kararının getireceği trafik ve araç yükünün ve revizyondan önceki kullanım kararına göre oluşturabileceği trafik yükünün tahmine dayalı/varsayımsal değerlendirmeler yerine bu hususta gerekli teknik olanaklar kullanılarak yapılacak analiz sonucunda plan raporunda yer alması gerekirken, revizyon plan yapım aşamasında trafik yoğunluğu ve ulaşım yönünden gerekli analiz çalışması yapılmamıştır..     

Mevzuat hükümlerinden de görüleceği üzere, uygulama imar planı yapımı ve değişiklik ile revizyon aşamalarında ayrıntılı etüd ve analiz-sentez çalışması yapılması ve bu çalışmaların plan açıklama raporunda yer alması gerektiği amir hükümdür. Oysa, 8425 adada yer alan kültürel tesis alanı “ticaret alanı” olarak düzenlenirken, oluşacak trafik yoğunluğu ve araç yükü noktasında herhangi bir araştırma, inceleme, analiz-sentez  çalışması yapılmadan doğrudan plan değişikliği yapıldığından; trafik yoğunluğu ve araç yükünün değerlendirildiği analize yer vermeyen plan açıklama raporu doğrultusunda yapılan revizyon uygulama imar planları bu açıdan hukuka aykırıdır. -Söz konusu CITY MALL AVM’nin İŞ MERKEZİ ruhsatı ile inşaata başladığı ve devam ettiği de bilinen bir gerçektir. Yapılan yapı ilk günden itibaren AVM olduğunu sağır sultan dahi bilmektedir. Buna rağmen bu inşaat hukuksuz olarak göz yumulmuştur.  Bu konuda açılan dava neticesinde yapı ruhsatının yürütmesi durdurulmuştur.  Dolayısıyla baştan beri usulsüz olan inşaatın usulsüz olduğu tescillenmiştir.

Yaptığımız ön incelemede, 31.12.2019 tarih ve E-2019227 karar numaralı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilirken, CİTYMALL AVM’nin Atakum’a ve Samsun İline ve Atakum İlçesine getireceği trafik yoğunluğu üzerinde hiç ama hiç durulmamıştır. Karar hukuka, usul ve yasaya aykırı olup, iptali için yasal yollara gidilecek, bu kararaı verenler hakkında idari ve savcılık şikayetleri yapılacaktır.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaçak CİTYMALL AVM’ye 07/01/2020 tarih, 125098277 kayıt numarası ile YAPI RUHSATI verildiği tespit edilmiştir.. Büyükşehir Belediyesi bu konuda hiçbir açıklama yapmamakta ve susmaktadır. AVM yapı ruhsatı verilirken Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik  hükümlerine riayet edilmesi zorunludur. AVM’de, iptal edilen iş merkezi (ofis, işyeri) ruhsatına bile aykırı ve fazla imalatlar bulunmakta olup, bunların tamamı Atakum Belediyesi tarafından tutanakla tespit  edilmiştir.

Kamuya ait kaldırımlara tecavüzlü, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik  hükümlerine noksan ve aykırı imalatlar bulunan CİTYMALL AVM’nin , Atakum Belediyesi tarafından da tespit edildiği üzere -1.katı (eksi birinci katı)  tamamıyla kaçaktır. Buna rağmen AVM’ye yapı ruhsatı verilebilmesi mümkün değildir.                 CİTYMALL AVM için verilmiş bir YAPI KULLANMA İZNİ bulunmamaktadır. AVM’nin Yapı Denetim Firmasının  görevini tam olarak yapmadığı anlaşılmaktadır. Bu haliyle AVM’ye YAPI KULLANMA İZNİ verilebilmesi mümkün değildir. Buna rağmen AVM , basında paylaştığı şekli ile 10 Ocak saat 14 de nasıl açılış yapacaktır?                 Tüm kamu görevlilerinin, Samsun Valiliğinin, Büyükşehir Belediyesinin, Atakum Belediyesinin bu hukuksuzluğa dur demesi gerekir. Buradan suç duyurusunda bulunuyoruz.

Samsun 2.İdare Mahkemesi ve BİM 2.İdari Dava Dairesi kararlarında belirlenen ve dayanak bilirkişi raporunda tespit edilen AVM binasındaki %60 taks oranının %2 oranında aşılması ortadan kaldırılmadan, yani %2 taşkın inşaat yıkılmadan CİYMAL AVM’ye Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni verilemez. %2 taks aşımının plan tadilatı yapılarak , yani yapıya “plan notu” ile fazla inşaat hakkı verilerek giderilmesi de hukuken mümkün değildir. Bunun hiçbir örneği yoktur, olması da beklenemez.  -Belediyeler Yasa ile kurulmuş, görev ve sorumlulukları Yasalarla belirlenmiştir. -Söz konusu protokol ile CITY MALL AVM legal hale getirilmek için AVM’nin sahibi tarafından  Samsun Büyükşehir Belediyesine bir takım haklar devir ve temlik edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu yapılan protokol etik olmadığı gibi tarafların da hukuken durumu görev, yetki, sorumlulukları açısından sorgulanması gereklidir.

Buna rağmen, -CITY MALL AVM’nin sahibi ruhsatsız olan, İŞ MERKEZİ olarak inşaatı devam eden fakat AVM olan taşınmazına yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi alabilmek için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile protokol yapmıştır.   Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ile Abdulvahap Çelik arasında CİTYMAL AVM’deki %2 taks fazlalığını mevzuata uygun hale getirebilmek amacıyla bir “Protokol” imzalanmış ve bu “Protokol” evvelki gün  Meclis Gündemine alınmış ve komisyona havale edilmiş olup, yarın 10.01.2020 tarihinde Belediye Meclisinde görüşüşecektir.

“Protokol”ün bir örneğini size sunuyorum. “Protokol”e göre; AVM’deki %20 taks fazlalığı , “ 9 parselden 318 m2 ye denk gelecek arsanın mülkiyeti SBB’ye 25 gün içinde devredilecek, SBB AVM de kira gelirlerinin (kaçak (-1) kat dahil) paylaşımına esas olan toplam 100 hisseden SBB %6 hisseye sahip olacaktır. Vahap Çelik ayrıca 5.000 m2 inşaat alanına sahip bir arsanın  mülkiyetini SBB ne 25 gün içerisinde devredecektir.

Bu “Protokol” bir süre önce basında ve özellikle köşe yazarlarının yazısında yer alan haberlerin gerçek olduğunun belgesidir.

Sonuç olarak; Samsun şehrinin en önemli ilçesinde mevzuata aykırı olarak yapımına göz yumulan, ilçenin merkezinde önemli bir lokasyon da yer alması sebebiyle tüm yaşayanları etkileyecek ve ilçenin dinamikleri ile oynayan, ilçe’yi kaosa ve keşmekeşe sürükleyecek olan AVM’nin geçirdiği hukuki süreçte dikkate alındığında legal hale getirilmek amacıyla son olarak Samsun Büyük Şehir Belediyesiyle yapılan protokol bardağı taşıran son damla olmuştur!

Bu “Protokol” yasalara açıkça ayırıdır. Suç teşkil eder. Bu protokole onay veren Meclis Üyelerinin tamamı bu suça ortak olur.

TC İçişleri Bakanlığını ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığını görev davet ediyoruz.           

           Konunun yakınen takipçisi olacağız.      

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

 

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com